FORMULARZ KONTAKTOWY

  Prosimy o jednoczasowe załączenie wszystkich plików. Dodawanie plików po kolei spowoduje wysłanie wyłącznie pliku dodanego jako ostatni. Maksymalny rozmiar plików to 20MB.

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych FOSTER CLINIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 14/3, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000878859, NIP 5252849134.

  Oświadczam, że podaje dane osobowe dobrowolnie i, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam również, że zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  TELEFON

  +48 22 290 24 42

  E-MAIL

  kontakt@foster.clinic

  k.wierzbowska@foster.clinic

  BIURO

  ul. Bednarska 14/3
  00-310 Warszawa

  DANE KLINIKI

  FOSTER CLINIC
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

  NIP: 5252849134 REGON: 387979969
  Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  KRS: 0000878859
  Kapitał zakładowy w wysokości:
  300 000,00 PLN